LATAR BELAKANG

 PENGENALAN
Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan (FUPL) sebelum ini dikenali dengan Pusat Penataran Ilmu (PPI) dan telah ditubuhkan pada 1 Mac 2007 selaras dengan perkembangan dan pembangunan akademik yang pesat di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Pada peringkat permulaan ini, seorang pengarah pusat telah dilantik pada 1 April 2007 untuk menjalankan tugas selaras dengan misi dan visi UniSZA dan FUPL.
Matlamat penubuhan FUPL ialah untuk melaksanakan pengurusan penawaran kursus-kursus universiti dengan lebih teratur dan sistematik bagi membolehkan FUPL berperanan sebagai pusat hasilan produk utama yang berkemahiran dan dapat melahirkan insan yang seimbang dan berfaedah selain kompetitif, berpengetahuan global dan berketerampilan.
PPI bertanggungjawab mengurus, mengkaji dan menyemak kursus-kursus universiti. Selain daripada itu, FUPL juga memantau dan merancang usaha pembangunan dan penyampaian kemahiran sampingan untuk pelajar selaras arahan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) yang menekankan aspek-aspek berikut:
  1. Kemahiran insaniah pelajar
  2. Keusahawanan
  3. Komunikasi dalam bahasa asing dengan penekanan kepada Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab
Untuk memastikan usaha ke arah penyediaan pengajian umum ini dapat dilakukan secara efektif dan berkesan, satu pusat yang mengurus dan mengkaji serta menyemak kursus-kursus universiti ini dicadang dan dilulus penubuhannya oleh Pengurusan UniSZA.
 
LATARBELAKANG PENUBUHAN FUPL
Pusat ini telah ditubuhkan pada 1 Mac 2007 selaras dengan perkembangan dan pembangunan akademik yang pesat di UniSZA. Pada peringkat permulaan ini, seorang pengarah pusat telah dilantik untuk menjalankan tugas selaras dengan misi dan visi UniSZA dan PPI.
 
OBJEKTIF
Pusat Penataran Ilmu ditubuhkan bertujuan untuk mencapai objektif seperti berikut:
  1. Mengurus dan menyelaraskan semua kursus universiti agar penawarannya menjadi lebih sistematik dan berpusat.
  2. Memastikan penyelarasan, penyemakan dan pemantauan kursus-kursus universiti lebih cekap dan kemas.
  3. Meningkatkan reputasi UniSZA sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang berkualiti dan mempunyai niche tersendiri dalam penawaran kursus-kursus universiti yang memenuhi keperluan melahirkan modal insan yang cemerlang.
  4. Memastikan ada jalinan kerjasama atau rangkaian Pusat dengan fakulti, pusat atau unit dalam dan luar UniSZA untuk menjadikan Pusat sebagai salah satu sumber melahirkan pelajar yang berwibawa dan mempunyai kemahiran insaniah yang baik