• PROFIL
  • Latar Belakang

LATAR BELAKANG

 PENGENALAN
 

Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan (FUPL) sebelum ini dikenali dengan Pusat Penataran Ilmu (PPI) yang telah ditubuhkan pada 1 Mac 2007. Matlamat penubuhan FUPL ialah untuk melaksanakan pengurusan penawaran kursus-kursus universiti dengan lebih teratur dan sistematik bagi membolehkan FUPL berperanan sebagai pusat hasilan produk utama yang berkemahiran dan dapat melahirkan insan yang seimbang dan berfaedah selain kompetitif, berpengetahuan global dan berketerampilan.

Justeru, FUPL bertanggungjawab mengurus, mengkaji dan menyemak kursus-kursus universiti. Selain daripada itu, FUPL juga memantau dan merancang usaha pembangunan dan penyampaian kemahiran khusus untuk pelajar selaras arahan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) yang menekankan aspek-aspek seperti kemahiran insaniah pelajar, keusahawanan, komunikasi dalam bahasa asing dengan penekanan kepada bahasa Inggeris, Arab, Jepun, Mandarin, Thai dan Vietnam.

FUPL juga dalam proses untuk menawarkan beberapa program baharu iaitu Program Sarjana Pengurusan Pendidikan, Program Doktor Falsafah Pendidikan, Program Doktor Falsafah dan Program Sarjana Sains (Falsafah dan Etika Islam).