UIM 3022 - PERBANDINGAN AGAMA 11[Bukan Islam]

NAMA KURSUS        :           PERBANDINGAN AGAMA  11[Bukan Islam]

KOD KURSUS           :           UIM 3022

JAM KREDIT             :           DUA [2]

JAM KONTAK            :           DUA [2]

PRASYARAT             :           TIADA

 

SINOPSIS KURSUS

 

Perbincangan di dalam kursus ini adalah mencakupi pelbagai aspek yang agama yang terdapat di dalam dunia seperti Hindu, Buddha, Confucius, Yahudi, Kristian dan Islam.

 

OBJEKTIF UMUM

 

Memperkenalkan kepada pelajar tentang beberapa peradabaan yang berbeza supaya timbul perasaan saling menghormati kepada multi pegangan di dalam masyarakat.

 

OBJEKTIF KHUSUS

 

Di antara objektif khusus bagi kursus ini ialah:

 

1.     Menganalisis secara lebih mendalam beberapa pegangan dan agama yang terdapat di dalam dunia ini.